Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługi księgowe FRESZ sp. z o.o. przy użyciu serwisu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Usługodawcą jest Usługi księgowe FRESZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-019, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000563650, NIP: 6342841697, REGON: 243577174, zwana dalej "Usługodawcą".

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną (zwane dalej "Usługami") poprzez zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną na stronie internetowej www.tanie poradyprawne.pl, (zwaną dalej "Serwisem") umożliwiającą użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę.

3. Osoba korzystająca z Usług zwana jest dalej "Klientem".

4. Niniejszy regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady udzielenia porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu za pośrednictwem serwisu.

5. Wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną). Na podstawie niniejszego regulaminu nie są świadczone inne usługi, niż opracowanie treści elektronicznej, w szczególności nie są udzielane porady w stacjonarnej kancelarii prawnej, w której możliwe byłoby osobiste spotkanie z osobą zainteresowaną usługą. Usługi nie obejmują reprezentacji przed sądami, urzędami i innymi organami, instytucjami, podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi.

6. Usługi świadczone są w języku polskim.

7. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu jest zabronione.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest półka Kancelaria Usług Prawnych Veritas Sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Bezpieczeństwa Informacji w Zakresie Przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie Serwisu.

§ 2

Klient

1. Klientem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może korzystać z Serwisu, jeśli działa przez przedstawiciela.

2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja wszelkich postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Klient potwierdza akceptację Regulaminu podczas rejestracji w serwisie.

4. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie na stronie www.tanieporadyprawne.com.pl

5. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa polskiego, zasad współżycia społecznego oraz dobrych zwyczajów.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza (świadomy skutków i odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych), że:

a) Nie prowadził i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, lub w której występowałyby jakiekolwiek elementy powyższych czynów,

b) Nie zamierza dopuszczać się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów zabronionych przez ustawę - Kodeks karny skarbowy.

§ 3

Wymagania techniczne

1. By Klient mógł korzystać z Usług Serwisu, powinien posiadać sprawny sprzęt elektroniczny tj. komputer typu PC, notebook, tablet lub inne urządzenie przenośne, z dostępem do sieci Internet oraz dostępem do elektronicznej skrzynki pocztowej.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usługświadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu:

1) podłączenie do Internetu,

2) poprawnie skonfigurowana przeglądarka, zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.1 i wyższych lub Firefox w wersji 1.1 lub wyższych, bądź przeglądarka Chrome w wersji 52.0 lub wyższych.

3) rozdzielczość ekranu minimum 1200x800,

4) Urządzenie za pośrednictwem którego Klient korzysta z serwisu musi mieć włączoną opcję akceptacji plików "cookies", aktywny interpretator Java Script oraz zainstalowane wtyczki plug in.

§ 4

Korzystanie z Serwisu

1. Serwis oferuje Klientowi wybór jednego z trzech pakietów świadczonych Usług:

a) pakiet brązowy, obejmujący do 5 spraw miesięcznie

b) pakiet srebrny, obejmujący do 10 spraw miesięcznie

c) pakiet złoty, obejmujący do 15 spraw miesięcznie

2. Przez sprawę należy rozumieć zagadnienie prawne przedstawione przez Klienta Usługodawcy celem udzielenia Klientowi wyczerpującej informacji prawnej w danej sprawie.

3. Przez miesiąc należy rozumieć 30 następujących po sobie dni kalendarzowych.

4. Ilość spraw zdefiniowana dla danego miesiąca rozliczeniowego nie przechodzi na kolejny miesiąc świadczenia usług.

5. O zamknięciu rozpoczętej sprawy decyduje każdorazowo Usługodawca.

6. Po zamknięciu rozpoczętej sprawy, Klient przez dalszy okres trwania umowy posiada dostęp do materiałów i korespondencji wymienionej z Usługodawcą w danej sprawie. Po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług klient traci możliwość wglądu do zamkniętych spraw. Dostęp zostaje odnowiony po wykupieniu przez Klienta kolejnej usługi w danej dziedzinie prawa.

7. Serwis oferuje Klientowi wybór okresu świadczenia usług określonych niniejszym regulaminem i wynosi odpowiednio:

a) 3 miesiące

b) 6 miesięcy

c) 12 miesięcy

8. Przed wykupieniem pakietu, Klient dokonuje wyboru dziedziny prawa, do której pakiet ma się odnosić spośród dziedzin wymienionych na stronie internetowej Serwisu, a także wskazuje na jaki okres zawiera umowę o świadczenie usług.

9. Opłaty za korzystanie z Usług są zróżnicowane w zależności od wybranego przez Klienta pakietu oraz dziedziny prawa, a także długości okresu obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10. Rejestracja:

a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną Usługę należy na stronie Serwisu wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) W formularzu rejestracyjnym niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy.

c) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Klienta, który zamawia Usługę i być zgodne z prawdą

d) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Serwisu oraz zapisywany w bazie danych Serwisu

e) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mailowy system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji.

f) Po zakończeniu procesu rejestracji Klient otrzymuje dostęp do swojego konta gdzie może składać zamówienia na wszystkie usługi.

g) Zamówienia zapisywane są na koncie Klienta, a następnie drogą elektroniczną przesyłana jest do Klienta informacja określająca zasady wniesienia opłaty. Do informacji dołączone są: formularz do zapłaty oraz faktura.

h) Usługa aktywowana jest niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o uznaniu konta bankowego Usługodawcy.

11. Dostęp do konta Klienta jest uruchamiany automatycznie po zarejestrowaniu, natomiast dostęp do całości serwisu, w tym zamówionych usług jest udostępniany w przypadku dokonania płatności za pomocą przelewu bankowego, tj. po uznaniu konta bankowego Usługodawcy kwotą, która odpowiada cenie wybranego przez Klienta pakietu.

12. Klient uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na witrynie Serwisu.

13. Klient ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Klientowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy:

a) Zalogować się w Serwisie i przejść do konta Klienta;

b) Następnie wybrać zakładkę „Edycja profilu" - gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone do wniosku przy zawieraniu umowy;

c) Po dokonaniu zmian Klient zatwierdza je poprzez wybranie opcji Zapisz.

§ 5

Termin przesłania treści porady

1. W terminie do 24 godzin od przedstawienia Usługodawcy zagadnienia prawnego za pośrednictwem serwisu Klient otrzymuje żądaną informację prawną bądź zapytania dotyczące przedstawionego zagadnienia, zmierzające do uzyskania danych niezbędnych dla prawidłowego rozwiązania przedstawionego zagadnienia prawnego.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie niepełnych danych lub danych nieścisłych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji.

3. W razie gdy treść otrzymanej przez Klienta odpowiedzi wraz z poradą w formie elektronicznej jest nieprecyzyjna, niejasna lub też wymaga rozwinięcia Klient ma prawo przesłać dodatkowe pytania dotyczące udzielonej odpowiedzi i przesłanego zapytania, a Serwis kontynuuje realizację usługi, aż do wyczerpania zagadnienia, bez dodatkowych zobowiązań (w ramach sprawy), pod warunkiem, że dodatkowe pytania przedstawione przez Klienta w ramach sprawy nie będą wykraczać poza zakres poruszonego pierwotnie zagadnienia.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty za Usługę. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Serwis nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

3. Rezygnacja z usługi w ramach w/w prawa odstąpienia nie powoduje po stronie Klienta obowiązku zapłaty wynagrodzenia ani nie rodzi po stronie Usługodawcy jak i Klienta żadnych roszczeń z tego tytułu.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę tj. przesłał Klientowi treść porady w formie elektronicznej. Niniejszym Usługodawca informuje Klienta, że po wykonaniu Usługi Klient traci prawo odstąpienia od umowy. Klient dokonując wpłaty ceny za Usługę wyraża zgodę na wykonanie Usługi przez Serwis przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

5. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, Klient, który odstępuje od umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, ale przed przesłaniem mu treści porady w formie elektronicznej, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności wykonaną pracę, analizę prawną zagadnienia prawnego oraz przesłanych dokumentów, analizę orzecznictwa i literatury, przygotowywanie treści porady) proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej ceny usługi (pakietu). W takim przypadku tylko na wyraźne żądanie Klienta (konsumenta) przesłane w formie elektronicznej, wykonywanie usługi może się rozpocząć przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tylko wówczas gdy Klient nie wyraził zgody na świadczenie Usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej.

§ 7

Polityka prywatności

1. Celem Usługodawcy jest zapewnienie Klientowi dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Klienta. Podczas korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Klient proszony będzie o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

2. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

3. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa.

4. Podanie jakichkolwiek danych przez Klienta ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem że podanie wymaganych przez Usługodawcę danych osobowych jest konieczne do zawarcia skutecznie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej umowy, w szczególności Usługodawca ma prawo do wykorzystywania adresu email podanego przez Klienta do prowadzenia korespondencji związanej z wykonaniem umowy.

6. Klient w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, a także ich poprawiania za pośrednictwem serwisu.

7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Klienta jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Klient odmówi wyrażenia takiej zgody Klient zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Klienta możliwości dostępu do usługi z przyczyn opisanych w zdaniu poprzednim.

8. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Usługodawcą.

§ 8

Pliki Cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Klient korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Klienta, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.

2. Klient ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Klienta za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

3. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Klienta lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.

§ 9

Faktury i płatności

1. Usługa może zostać opłacona za pomocą przelewu bankowego na numer bankowy wskazany na dokumencie pro forma.

2. Składając zamówienie Klient może zaznaczyć chęć otrzymania faktury w formie elektronicznej nie wymagającej podpisu Usługodawcy. W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu ( tj. Firma, adres oraz NIP).

3. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Z chwilą wpłaty Klient zawiera umowę o świadczenie usług. Świadczenie usługi rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na wskazanym rachunku bankowym, kwoty należnej za wybrany przez Klienta pakiet, przy czym przez pojęcie "niezwłocznie" należy rozumieć termin nie dłuższy niż 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. O rozpoczęciu świadczenia usługi Klient jest informowany w osobnej wiadomości e-mail, w której określony zostaje także przybliżony czas realizacji usługi i która stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@tanieporadyprawne.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie adresu elektronicznego;

b) wskazanie porady, z którą wiąże się reklamacja;

c) wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;

d) wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.

5. Podstawą reklamacji Klienta nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:

a) Treść udzielonej porady wskazuje, iż brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu poruszanego przez Klienta, ze względu na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;

b) Treść udzielonej porady wskazuje, że niezbędne byłoby zwrócenie się o interpretację indywidualną przepisów prawa;

c) Treść udzielonej odpowiedzi nie potwierdzają wersji zdarzeń przedstawionej przez Klienta w zapytaniu;

d) Treść udzielonej porady jest niekorzystna dla Klienta lub też Klient pozostaje w błędnym przekonaniu co do swoich racji, praw, uprawnień lub obowiązków;

e) Usługodawca odmawia udzielenia odpowiedzi na pytanie dodatkowe (doprecyzowujące), bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli wykraczają one poza zakres pierwotnego zapytania przesłanego przez Klienta;

f) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Klient zaakceptował ten stan rzeczy;

g) Usługa została zrealizowana z opóźnieniem, ale Klient był o tym zawiadomiony.

6. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.

7. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.

8. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia za skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.

9. W przypadku rozwiązania przez Klienta umowy o świadczenie usług przed upływem okresu na który umowa została zawarta (patrz § 4 pkt. 7) z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, Klient zobowiązany będzie zapłacić Usługodawcy karę umowną w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy.

2. Klient oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości. Korzystanie z Serwisu jest możliwe tylko w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu. Klienci Serwisu, którzy nie akceptują niniejszego regulaminu, nie mogą korzystać z Serwisu.

3.Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Usługodawcy o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

4.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej serwisu i może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. W pozostałych przypadkach spory między Klientem a Usługodawcą rozpoznaje sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Usługodawcy.